Személyes azonosítás

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfél-átvilágításról
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2017. június 26-ától új törvény, a 2017. évi LIII. tv. tartalmazza a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet ellenőrző feladatokat és előírásokat.
Az ügyfél-átvilágítást legkésőbb a pénztári számlát érintő kifizetés igényléséig kell elvégezni, mivel pénztári szolgáltatás csak az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését követően lehetséges.

Pénztártag személyes azonosítása
A Pmt. értelmében Pénztárunk részére is kötelező, hogy a Pénztártagokat átvilágítsa, azaz a Pénztártagok személyes azonosítását elvégezze, az azonosítás alapján adataikat rögzítse (ügyfél-átvilágítás).
Az átvilágítás során a Pénztártagnak személyesen be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint a lakcímkártyáját.
A belépéskor (tagsági jogviszony létesítésekor) személyesen nem azonosított Pénztártagok számlájáról a Pénztártag illetve Kedvezményezettje személyes ügyfél-átvilágítás lefolytatásáig kifizetés (pl. szolgáltatás, átlépés, kilépés) nem teljesíthető.
Az azonosítási adatlap letölthető a honlapról.

Az ügyfél-átvilágítás része, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Pénztár képviselője a bemutatott azonosító okmányokról köteles másolatot készíteni!
Az ügyfél (pénztártag, kifizetést igénylő kedvezményezett) köteles a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a Pmt. alapján kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.

Személyes ügyfél-átvilágítás az alábbi helyeken történhet
• Pénztárunk ügyfélszolgálatán (1132 Budapest, Váci út 36-38.) személyes megjelenés útján
• Generali pontokon
 Közjegyző előtt, személyes megjelenés útján, ekkor a közjegyző a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá az Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is záradékkal kell ellátnia. Ez esetben a közjegyző által hitelesített és záradékkal ellátott eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni. Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.
• Magyar külképviseleti hatóság képviselője előtt személyes megjelenés útján. Ez esetben a külképviseleti tisztviselő által hitelesített eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni.

Egyszerűsített átvilágítás
A Pénztár egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez amennyiben tagja:
• számára az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltatója által az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át, önkéntes nyugdíjpénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át,
• munkáltatója által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba az alkalmazottai javára fizetett, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerinti célzott szolgáltatás finanszírozására teljesített összes befizetés éves szinten nem haladja meg a munkáltatónak a szolgáltatóban tagsági jogviszonnyal rendelkező alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét,
• által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét,
• az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, az önkéntes pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató, az önkéntes pénztárba célzott szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató (munkáltatói tag), amelynek tulajdonosi háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető céginformációs adatbázis alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést,

Az egyszerűsített átvilágítás során (amelyhez személyes jelenlét nem szükséges) a Pénztár a jogszabályban felsorolt személyes adatokat, valamint az üzleti kapcsolatra vagy ügyletre vonatkozó adatokat köteles rögzíteni, ezen felül más intézkedés elvégzésére nincs szükség.

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazása esetében, ha a pénztár pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot vagy információt észlel, vagy ha a törvényben rögzített, egyszerűsített eljárás alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fent és abban 2 éven belül változás nem történik, a Pénztárnak az ügyfél normál átvilágítását kell elvégeznie.

Ebben az esetben az ügyfél személyes megjelenésekor az azonosító adatok rögzítése mellett szükség van a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat kitöltetésére, valamint az azonosító adatok alátámasztására vonatkozó okmányokról másolat készítésére is.

Kedvezményezett személyes ügyfél-átvilágítása
A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes ügyfél-átvilágítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát  önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

Munkáltató személyes azonosítása
A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező.
A Pénztár az érintett munkáltatókat levélben tájékoztatja a tennivalókról.

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 109. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-08110006

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár onyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Pénzügyi Navigátor Pénzügyi Navigátor Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!