Önsegélyező pénztári szolgáltatások

A tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, támogatás, adomány a befizetést követő 180 napon belül nem használható fel önsegélyező szolgáltatás finanszírozására.
Szolgáltatás a tag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó erre vonatkozó írásbeli igénylése alapján, az egyes szolgáltatások alapjául szolgáló esemény bekövetkezése után, vagy állapot fennállása idején teljesíthető.

A szolgáltatás iránti igényt az esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül kell benyújtani. A szolgáltatás az igénybejelentést követően akkor teljesíthető, ha a jogosultságot igazoló dokumentum kelte (illetve kézhezvétele) nem korábbi, mint a tag esetében tagsági jogviszonyának kelte. (A pénztár korábbi dokumentumot is elfogad egyes szolgáltatásoknál.)

Kifizetés legfeljebb 2 részletben történik.
Első részlet: a tag számláján az igénylés elbírálásakor önsegélyező szolgáltatásra rendelkezésre álló, szabadon felhasználható egyenleg, de minimum 5000 Ft.
Második részlet (Végelszámolás): legkésőbb az igény elbírálását követő 200. napon, az igényből még ki nem fizetett rész, de maximum az egyéni számla önsegélyező szolgáltatásra rendelkezésre álló egyenlegének erejéig. (Legkisebb kifizethető összeg 5000 Ft.)
Ezt követően az igény lezárásra kerül, még akkor is, ha a végelszámolással az igény teljes összege  nem volt teljesíthető.  Végelszámolásig az igényelt összeg a tag egyéni számláján zárolásra kerül.
A pénztártagnak lehetősége van a pénztárhoz benyújtott írásbeli kérése alapján az igényt a végelszámolás időpontja előtt is lezáratni, ekkor a megszüntetési kérelem elbírálásakor a számlán rendelkezésre álló, szabadon felhasználható 180 napnál régebbi befizetések összegének kifizetésével megtörténik a végelszámolás. (Legkisebb kifizethető összeg 5000 Ft.)

 1. Szülési segély
tag vagy a szolgáltatásra jogosult szülési segélyben részesülhet. A szolgáltatás a gyermeket nevelő vagy örökbefogadó szülő részére nyújtható a jogosult gyermekének születésekor, illetve örökbefogadása esetén.
Szolgáltatás összege: maximum 1 000 000 Ft.
Teljesítés módja: eseti

2. Gyermekgondozási támogatás
tag vagy a szolgáltatásra jogosult gyermekgondozási támogatásban részesülhet. A csecsemőgondozási / gyermekgondozási díj kiegészítése a folyósítás időtartama alatt az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig igényelhető (maximum a csecsemőgondozási / gyermekgondozási díj és az ellátás alapjául szolgáló összeg különbözetéig, legfeljebb az ellátás folyósításának tartamára.
Teljesítés módja: Folyamatos szolgáltatás az alapjául szolgáló juttatás folyósítás időtartamára (visszamenőleg 4 hónapra eseti kifizetésként is teljesíthető).

3. Gyermeknevelési támogatás
tag vagy a szolgáltatásra jogosult gyermeknevelési támogatásban részesülhet. A gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás kiegészítése a folyósítás időtartama alatt.
Szolgáltatás összege: maximum a gyermekgondozást segítő ellátással és a gyermeknevelési támogatással megegyező összeg.
Teljesítés módja: Folyamatos szolgáltatás az alapjául szolgáló juttatás folyósítási időtartamára (visszamenőleg 4 hónapra eseti kifizetésként is teljesíthető).

4. Munkanélküliek támogatása
A pénztár azon pénztártagok részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. A szolgáltatás az álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének – a folyósítás időtartama alatti – kiegészítésére igényelhető.
Szolgáltatás összege: maximum az ellátás és az alapjául szolgáló összeg különbözete erejéig.
Teljesítés módja: Folyamatosan szolgáltatás, legfeljebb álláskeresési segély és járadék folyósítása időtartamáig.

5. Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése
tag vagy a szolgáltatásra jogosult a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítését igényelheti, a folyósítás időtartama alatt.
Szolgáltatás összege: maximum a rokkantsági járadék, ápolási díj időtartama alatt fizetett ellátással megegyező összeg.
Teljesítés módja: Folyamatos szolgáltatás az alapjául szolgáló juttatás folyósítási időtartamára, az igazolás szerint. (Visszamenőleg 4 hónapra eseti kifizetésként is teljesíthető.)

6. Bányászjáradék kiegészítése
Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, vagy a járadék kiegészítése a folyósítás alatt.
Szolgáltatás összege: a fizetett járandóság és az alapjául szolgáló összeg különbözete.
Teljesítés módja: Folyamatos szolgáltatás az alapjául szolgáló juttatásának folyósítási időtartamára, de legfeljebb az adott naptári évre.
Igénybe vevő: pénztártag

7. Temetési szolgáltatás
A szolgáltatást a pénztár a pénztártagnak közeli hozzátartozója halála esetén nyújthatja (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, testvér), a tag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegének terhére (nem szükséges, hogy a befizetések 180 napja a számlán legyenek).
Szolgáltatás összege: A benyújtott számlák ellenértéke
Teljesítés módja: Eseti szolgáltatás

8. Beiskolázási támogatás
A törvényben meghatározott gyermek, tanuló (óvodás, általános iskolai, gimnáziumi, szak- és szakközépiskolai tanuló) számára, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személy által igénybe vehető – nevelési-évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás – szolgáltatás, ha: igazolja az óvoda / iskolalátogatást.
Szolgáltatás összege: évente gyermekenként a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összege (2018: 138 000 Ft/gyermek) legfeljebb a gyermek 16 éves koráig.
Teljesítés módja: Folyamatos, eredeti számlák alapján
Igénybe vevő: pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult (aki a családi pótlékot kapja)

9. Felsőoktatási költségtérítés
A felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy (nappali, levelező és esti képzés is) tekintetében kifizetett költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítésére biztosítható.
A szolgáltatás összege: évente gyermekenként a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér mértékéig. (2018: 138 000 Ft/gyermek).
Teljesítés módja: Folyamatos (az igazolásban feltüntetett időszakra – általában félév).
Igénybe vevő: pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult

10. Idősgondozás támogatása
A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, a gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására, az elhelyezés tartamára, az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum összegének mértékéig igényelhető. (Nyugdíjminimum: 28 500 Ft/hó)
Teljesítés módja: Folyamatos (igény elfogadását követően mindaddig, amíg az ellátásról a tag számlát küld), visszamenőleg 4 hónapra eseti kifizetésként is teljesíthető.
Igénybe vevő: pénztártag

11. Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
A pénztártag által fizetendő
 közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható, aki a földgázellátásról és a villamos energiáról szóló törvényekben meghatározott védendő fogyasztónak minősül. A támogatás havi összege a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15%-a lehet (2018: 20 700 Ft).
Teljesítés módja: a hivatalos igazolás időtartamára. (Visszamenőleg 4 hónapra eseti kifizetésként is teljesíthető, ha a védendő fogyasztói státusz igazolt ezen időtartam alatt.)
Igénybe vevő: pénztártag

12. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
A pénztár a folyósító hitelintézet által kiadott, a pénztártag által teljesített befizetését igazoló dokumentum, illetve hitelszerződés alapján a pénztártag részére fizetheti meg. támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15%-a lehet. (2018: 20 700 Ft.)
Teljesítés módja: Folyamatos. (Visszamenőleg 4 hónapra eseti kifizetésként is teljesíthető.)
Igénybe vevő: pénztártag

Székhely 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Levelezési cím 6713 Szeged, Pf. 109. Személyes ügyfélszolgálat 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.30

Számlaszám befizetéshez: 10918001-00000097-08110006

Kapcsolat

Kapcsolódó oldalaink

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár onyp.generalipenztar.hu Generali Biztosító www.generali.hu Generali Alapkezelő www.alapkezelo.hu Európai Utazási Biztosító www.eub.hu Pénztárszövetség www.penztar-szovetseg.hu Magyar Nemzeti Bank felugyelet.mnb.hu Magyar Nemzeti Bank - Panasz bejelentés http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz Európai online vitarendezési fórum eu-online-vitarendezesi-forum-EP.pdf
Csatlakozzon hozzánk Facebookon is!