Igénybe vehető szolgáltatások kategória bejegyzései

Önsegélyező pénztári szolgáltatások

A tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, támogatás, adomány a befizetést követő 180 napon belül nem használható fel önsegélyező szolgáltatás finanszírozására. Szolgáltatás a tag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó erre vonatkozó írásbeli igénylése alapján, az egyes szolgáltatások alapjául szolgáló esemény bekövetkezése után, vagy állapot fennállása idején teljesíthető.

A szolgáltatás iránti igényt az esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követő 120 napon belül kell benyújtani.

Egyszeri és eseti jellegű szolgáltatásoknál a teljesítés (vagy a rendszeres kifizetések) legfeljebb 2 részletben történnek:

Első részlet: a tag számláján az igénylés elbírálásakor önsegélyező szolgáltatásra rendelkezésre álló, szabadon felhasználható egyenleg, de minimum 5.000 Ft. Második részlet: legkésőbb az igény elbírálását követő 200. napon, az igényből még ki nem fizetett rész, de maximum az egyéni számla önsegélyező szolgáltatásra rendelkezésre álló egyenlegének erejéig. (Legkisebb kifizethető összeg 5.000Ft.) Ezt követően az igény lezárásra kerül, még akkor is, ha a második részlettel az igény teljes összege  nem volt teljesíthető.  Az igényelt összeg a tag egyéni számláján zárolásra kerül.

A pénztártagnak lehetősége van a pénztárhoz benyújtott írásbeli kérése alapján az igényt a végelszámolás időpontja előtt is lezáratni, ekkor a megszüntetési kérelem elbírálásakor a számlán rendelkezésre álló, szabadon felhasználható 180 napnál régebbi befizetések összegének kifizetésével megtörténik a végelszámolás. (Legkisebb kifizethető összeg 5.000Ft)

A járadék jellegű önsegélyező szolgáltatásokat (gyermekgondozási támogatás, gyermeknevelési támogatás, munkanélküliek támogatása, rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése, bányászjáradék kiegészítése) a Pénztár az önsegélyező szolgáltatási igény bejelentését követően, havi rendszerességgel nyújtja.

Az első havi járadéktag folyósításának feltétele, hogy a szükséges dokumentumok adott hónap 10-ig beérkezzenek.

A Pénztár a további járadéktagokat legkésőbb minden hónap 25. napján, vagy az azt megelőző munkanapon utalja, amennyiben a Pénztártag egyéni számláján a megfelelő fedezet részben vagy egészben rendelkezésre áll, legkisebb kifizethető összeg 5.000 forint.

Az esetlegesen ki nem fizetett számlák nem kerülnek visszaküldésre, utólagos kifizetésükre nincs mód, az adott havi járadéktag lezárásra kerül.

1) Szülési segély
A pénztártag szülési segélyben részesülhet. A Pénztár a szolgáltatást a magzat 91. napos korától a megszületéséig, vagy a gyermek megszületése/örökbefogadása esetén nyújthatja, a gyermeket nevelő vagy örökbefogadó szülő részére.
Szolgáltatás összege: maximum 1.000.000 Ft.
Teljesítés módja: eseti

2023. május 01-jétől a szolgáltatást kizárólag a pénztártag igényelheti.

2) Gyermekgondozási támogatás
A pénztártag, aki gyermekgondozási ellátásban/örökbefogadói díjban részesül, gyermekgondozási támogatást igényelhet: a gyermekgondozási díj/örökbefogadói díj kiegészíthető a folyósítás időtartama alatt maximum az ellátás és az ellátás alapjául szolgáló összeg különbözetének erejéig (egy igazolás alapján, egyszer;  legfeljebb az ellátás folyósításának tartamára igényelhető a támogatás.)
Teljesítés módja: Havi rendszeres folyósítás az alapjául szolgáló juttatás időtartamára.

2023. május 01-jétől a szolgáltatást kizárólag a pénztártag igényelheti.

3) Gyermeknevelési támogatás
A pénztártag gyermeknevelési támogatást igényelhet: a gyermekgondozást segítő ellátás/gyermeknevelési támogatás kiegészíthető a folyósítás időtartama alatt, maximum az ellátás/támogatás összegével.
Teljesítés módja: Havi rendszeres folyósítás az alapjául szolgáló juttatás időtartamára.

2023. május 01-jétől a szolgáltatást kizárólag a pénztártag igényelheti.

4) Munkanélküliek támogatása
A pénztár azon pénztártagok részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. A szolgáltatás az álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének – a folyósítás időtartama alatti – kiegészítésére igényelhető.
Szolgáltatás összege: maximum az ellátás és az ellátás alapjául szolgáló összeg különbözetének erejéig.
Teljesítés módja: Havi rendszeres folyósítás az alapjául szolgáló juttatás időtartamára.

5) Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése
A tag vagy a szolgáltatásra jogosult a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítését igényelheti, a folyósítás időtartama alatt.
Szolgáltatás összege: maximum a rokkantsági járadék, ápolási díj időtartama alatt fizetett ellátással megegyező összeg.
Teljesítés módja: Havi rendszeres szolgáltatás az alapjául szolgáló juttatás folyósítási időtartamára, az igazolás szerint.

6) Bányászjáradék kiegészítése
Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, vagy a járadék kiegészítése a folyósítás alatt.
Szolgáltatás összege: a fizetett járandóság és az alapjául szolgáló összeg különbözete.
Teljesítés módja: Havi rendszeres szolgáltatás az alapjául szolgáló juttatásának folyósítási időtartamára, de legfeljebb az adott naptári évre.
Igénybe vevő: pénztártag

7) Temetési szolgáltatás
A szolgáltatást a pénztár a pénztártagnak közeli hozzátartozója halála esetén nyújthatja (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, testvér), a tag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegének terhére (nem szükséges, hogy a befizetések 180 napja a számlán legyenek).
Szolgáltatás összege: A benyújtott számlák ellenértéke
Teljesítés módja: Eseti szolgáltatás

8) Beiskolázási támogatás A törvényben meghatározott gyermek, tanuló (óvodás, általános iskolai, gimnáziumi, szak- és szakközépiskolai tanuló) számára, a rá tekintettel családi pótlékra jogosult személy által igénybe vehető – nevelési-évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás – szolgáltatás, ha: igazolja az óvoda / iskolalátogatást.
Szolgáltatás összege: évente gyermekenként a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összege, a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.

A Pénztár 120 napnál régebbi keltezéssel ellátott számlát nem fogad el!

Teljesítés módja: 120 napnál nem régebbi igazolás és a vásárolt termékekről szóló eredeti számlák alapján. (gyermekruha, cipő, kabát, póló, taneszköz, stb) A számláknak arra az időszakra kell szólnia, amelyik tanévre az igazolás szól, a tanév végét követő 120 napon túl a pénztár számlát már nem fogad el.
Igénybe vevő: pénztártag, szolgáltatásra jogosult, aki a családi pótlékot kapja.

9) Felsőoktatási költségtérítés
A felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy (nappali, levelező és esti képzés is) tekintetében kifizetett költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítésére igényelheti a pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult.
A szolgáltatás összege: évente gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér mértékéig.
Teljesítés módja: 120 napnál nem régebbi hallgatói jogviszonyról szóló igazolásban feltüntetett időszakra (félévente kell az igazolást benyújtani), az időszakra  – a gyermek nevére, címére – szóló 120 napnál nem régebbi számlák alapján. A félév végét követő 120 napon túl a pénztár számlát már nem fogad el.

10) Idősgondozás támogatása
A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, a gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására, az elhelyezés tartamára, az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum összegének mértékéig igényelhető. (Nyugdíjminimum: 28.500 Ft./hó)
Teljesítés módja: igazolás szükséges a gondozási/ápolási intézményben történt elhelyezésről és az elhelyezés ellenértékéről. A kifizetés az igénylő nevére és címére kiállított és beküldött eredeti számlák alapján, (amelyek tartalmazzák a gondozott nevét), az adott havi befizetés igazolások beérkezését követően a tagi számla 180 napos fedezetének terhére történik. (A havi befizetés igazolások beküldésére a befizetés hónapját követő 120 napon belül van lehetőség.)

A pénztár és a gondozási/ápolási intézmény között szolgáltatói szerződés megléte szükséges.

11) Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
A pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható, aki a földgázellátásról és a villamos energiáról szóló törvényekben meghatározott védendő fogyasztónak minősül. A támogatás havi összege a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 %-a lehet.
Teljesítés módja: a védendő fogyasztói státuszra vonatkozó hivatalos éves igazolás időtartamára, a beküldött számlák és befizetés igazolások alapján.

12) Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
A pénztár a folyósító hitelintézet által kiadott, a pénztártag által teljesített befizetését igazoló dokumentum illetve hitelszerződés alapján a pénztártag részére fizetheti meg. A támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15%-a lehet. A jogszabályban előírt havi maximum egy tagnak havonta kifizethető maximum összeget jelent.
Teljesítés módja: havonta, a befizetést igazoló bankszámlakivonatok alapján (arra a hónapra igényelhető a támogatás, aminek törlesztése bankszámlakivonattal alátámasztott)
Igénybe vevő: kizárólag a pénztártag, aki a hitelszerződésben adós vagy adóstárs, illetve tulajdonos a folyószámla szerződésben is (vagy nyilatkozik, hogy egy háztartásban élő házastársa a számlatulajdonosnak, vagy nem házastársi vagyonközösségben élők esetén nyilatkozik, hogy az adott bankszámlaszámról történik a közös hitel törlesztése).

Igénybe vehető szolgáltatások

Egészségpénztári szolgáltatások azonnal finanszírozhatók az egészségszámláról:

• Gyógyszertári termékek, gyógyászati segédeszközök: hatóság által engedélyezett gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, vérnyomásmérő, lázmérő, gyógycipő (CE jelölés).
• Csecsemő- és betegápolási cikkek: pelenka, babakozmetikum, cumisüveg, tápszer.
• Szemüveg, kontaktlencse és tartozékai: szemüvegkeret, szemüveglencse, kontaktlencse folyadék.
• Fogászati szűrés, kezelés: fogtömés, fogszabályozás, fogpótlás.
• Egészségügyi és gyógyászati szolgáltatások.
• Orvosi vizsgálatok, műtétek, kezelések, gyógytorna.
• Egészségügyi célú egyéb szolgáltatások táppénz kiegészítése, otthoni ápolás.
• Mozgáskorlátozottak lakókörnyezetének átalakítása.
• Braille írással készült könyv, hangoskönyv.
• Gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatás

Az életmódjavító termékek és szolgáltatások adóköteles jövedelemnek számítanak. Az igénybevételről a pénztár év elején adóigazolást küld, amit az adóbevallásban egyéb jövedelemként kell bevallani és adózni kell utána (SZJA).

• Természetgyógyászat
• Sporteszközvásárlás
• Fogápolási cikkek
• Gyógyteák

Önsegélyező pénztári szolgáltatások 180 napnál régebbi befizetésekből vehetők igénybe.  Az adókedvezmény és az egészségszámla hozama a számlán történő jóváírást követően azonnal felhasználható önsegélyező pénztári szolgáltatási igénybevételére is.

• Szülési segély
• Gyermekgondozási támogatás
• Munkanélküliségi ellátás
• Rokkantsági járadék
• Ápolási díj kiegészítése
• Beiskolázási támogatás
• Idősgondozási támogatás
• Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatása

Pénztárunk szolgáltatásait Ön és közeli hozzátartozói – házastárs, élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér – is igénybe vehetik. (Egyes önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevételére csak a Pénztártag jogosult!)